foto

Dizajn


Dizajni grafik hynë në llojin e arteve i cili shfrytëzohet me kombinimin e tipografisë, ilustrimit, fotografisë dhe shtypit, me të cilën me kombinim vizual, prezanton ndonjë ide apo porosi, me qëllim të informimit, vërtetimit apo edukimit.

CMD ka zhvilluar si sektor të dizajnin duke ofruar dizajne kreative për logo, flajera, postera vizitkarta etj.

Të gjitha të drejtat e rezervuar © CMD |
Log In | Sing Up | Kontakti