CMD Restaurant

Publikuar me 18-5-2013

CMD restaurant - Sistemi lejon regjistrimin dhe menaxhimin e kamerierëve dhe të detajeve të tyre të regjistrimit si edhe pajisjen e tyre me kartë magnetike çka shërben për identifikimin e tyre në program.

Regjistrimi i porosive nga kamerierët mund të bëhet në kompjuter të zakonshëm me monitor touch screen.

Përdoruesi i autorizuar mund të përcaktojë kategoritë e çmimeve dhe përqindjet e zbritjes përkatëse për kategoritë e ndryshme të klientëve p.sh. për miqtë, për klientët e zakonshëm etj.


Cmd restaurant mundëson që llogaria te transferohet ne emer te konsumatorëve  të rregullt të cilët e bëjnë pagesën pas një kohe ose iu lejohet zbritje e caktuar. Gjithashtu mundëson edhe rezervimet.

Programi ofron gjithashtu raporte për çdo periudhë kohe për shitjet, furnizimet, gjendjën e stokut dhe bilancin financiar.